Privacy Beleid

De privacy van de bezoekers van lpgderoover.be is uitermate belangrijk voor LPG Inbouw De Roover. Deze webpagina met ons privacy beleid informeert u over welke data wij verzamelen en hoe we deze gebruiken en beschermen.

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst over ons privacy beleid of de algemene voorwaarden, aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen.

General Data Protection Regulation (GDPR) en het gebruik van uw gegevens

In het kader van deze Privacyverklaring dient LPG Inbouw De Roover beschouwd te worden als verwerkingsverantwoordelijke. LPG Inbouw De Roover verzamelt bepaalde gegevens wanneer u gebruik maakt van onze website en/of onze webshop. Wanneer u bepaalde gegevens aan ons verstrekt, worden deze gegevens uitsluitend verwerkt op basis van een van de volgende wettelijke grondslagen:

 • LPG Inbouw De Roover moet de persoonsgegevens verwerken voor de uitvoering van een overeenkomst met de gebruiker;
 • De gebruiker heeft LPG Inbouw De Roover toestemming gegeven tot het verwerken van de verstrekte persoonsgegevens;
 • LPG Inbouw De Roover moet voldoen een wettelijke verplichting;

Alle persoonlijke data bijgehouden door LPG Inbouw De Roover, wordt niet langer bijgehouden dan dit voor het bedrijf nodig is.

Verwerker(s)

LPG Inbouw De Roover verwerkt de persoonsgegevens vaak middels tussenkomst van derde-dienstverleners die hiertoe duidelijke instructies ontvangen en je persoonsgegevens enkel mogen verwerken conform de instructies van LPG Inbouw De Roover en de GDPR.

Deze verwerkers kunnen je steeds worden meegedeeld op verzoek.

Formulieren en betalingsgegevens

lpgderoover.be maakt gebruik van een contactformulier en een formulier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief. In deze formulieren vragen wij om persoonlijke informatie, zoals een emailadres. Deze informatie zal door LPG Inbouw De Roover gebruikt worden om contact met u op te nemen via email en uw vragen te beantwoorden of een nieuwsbrief op te sturen. De informatie zal niet met derden worden gedeeld, tenzij u hier expliciet en geschreven toestemming voor hebt gegeven.

Aarzel niet ons te contacteren indien u meer info wilt over bepaalde procedures, u zichzelf wilt uitschrijven voor onze nieuwsbrief of uw persoonlijke informatie in onze databank wilt laten aanpassen of verwijderen.

Logbestanden

lpgderoover.be volgt een standaard procedure voor het gebruik van logbestanden en analytics. Er worden bepaalde gegevens van bezoekers anoniem bijgehouden. Gegevens die bijgehouden worden zijn onder andere het IP-adres van de gebruiker, het browsertype, de Internet Service Provider (ISP), datum en tijd van gebruik van de website en/of webshop, bezochte pagina’s, het type toestel dat gebruikt is voor het bezoeken van de website en het aantal clicks binnen de website.

Door deze gegevens te verzamelen kan LPG Inbouw De Roover statistische analyses maken over het aantal bezoekers en zo bepaalde trends binnen de website te achterhalen. Op die manier kan de website constant verbeterd worden op basis van het gedrag van de bezoeker. Op die manier kunnen wij u een zo optimaal mogelijke gebruikservaring bieden.

LPG Inbouw De Roover volgt zoals vele andere bedrijven een standaard procedure voor het gebruik van log files en analytics. Dit betekent dat dat er bepaalde gegevens van de bezoekers van de LPG Inbouw De Roover website en webshop anoniem worden bijgehouden. De servers worden wegens veiligheidsmaatregelen constant gemonitord door verschillende softwarepakketten. Deze softwarepakketten houden verschillende gegevens bij in log files.

Ook maakt de LPG Inbouw De Roover website gebruik van Google Analytics. De gegevens die zowel de monitoringspakketten als Google Analytics bijhouden zijn onder andere het IP-adres van de gebruiker, browsertype, de Internet Service Provider (ISP), datum en tijd van gebruik van de website, bezochte pagina’s, type toestel dat gebruikt is voor het bezoeken van de website en het aantal clicks binnen de website. Deze gegevens worden volledig anoniem bewaard. Wij maken gebruik van Google Analytics om statistische analyses te maken over het aantal bezoekers op de website en zo bepaalde trends binnen de website te achterhalen. Op die manier kunnen wij onze website constant blijven verbeteren en de gebruikservaring van onze website optimaliseren.

Cookies

Zoals de meeste websites, maakt lpgderoover.be gebruik van cookies. Deze cookies worden gebruikt om informatie, zoals gebruikersvoorkeuren en bezochte pagina’s op te slaan. Deze informatie wordt daarna gebruikt om de gebruikservaring te verbeteren en de webpagina’s aan te passen.

Security

LPG Inbouw De Roover neemt alle nodige maatregelen om met alle macht uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wanneer u persoonlijke gegevens met ons deelt via de lpgderoover.be website, bieden wij zowel online als offline optimale bescherming.

Overal waar er persoonlijke informatie wordt verzamelt, wordt deze informatie geëncrypteerd en op een veilige manier naar ons verzonden via SSL. Dit kan u bevestigen door in de adresbalk van uw browser te zoeken naar de “https” aan het begin van de link van de webpagina.

Tegelijkertijd beschermen wij uw data ook offline. Enkel personeelsleden of consultants die de informatie echt nodig hebben, zullen deze informatie onder strikte voorwaarden in handen krijgen. De computers en servers waar alle persoonlijke informatie op bewaard wordt, staan in een secure omgeving en worden ten allen tijden gemonitord, indien mogelijk.

Links naar andere sites

lpgderoover.be bevat links naar andere websites en social media. Let op dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud en het toegepaste privacybeleid van deze gelinkte websites. Wij moedigen gebruikers aan om zeker eens de algemene voorwaarden en het privacybeleid van deze instanties te lezen wanneer ze onze website verlaten.

Toestemming van minderjarigen

Een andere prioriteit is het beschermen van minderjarigen die het internet gebruiken. We moedigen ouders en voogden aan om hun online activiteiten te observeren, eraan deel te nemen en/of te controleren en te begeleiden.

LPG Inbouw De Roover verzamelt niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van minderjarigen. En hoewel onze website en webshop geen media of informatie bevat die als niet-geschikt voor kinderen kan worden beschouwd, raden we u toch aan om onmiddellijk contact met ons op te nemen als u denkt dat uw kind dit soort informatie op onze website heeft verstrekt of onbewust een bestelling heeft geplaatst op onze webshop. Wij zullen ons best doen om dergelijke informatie of bestellingen onmiddellijk uit onze administratie en systemen te verwijderen.

Geldigheid privacybeleid

Dit privacybeleid geldt enkel voor de online activiteiten op de website van LPG Inbouw De Roover en voor de persoonlijke informatie die de gebruiker heeft gedeeld via lpgderoover.be. Het beleid is op geen enkele manier geldig voor offline activiteiten van het bedrijf. Hetzelfde geldt voor de online activiteiten van LPG Inbouw De Roover buiten deze website of via andere kanalen.

Toestemming

Door het gebruiken van onze website en webshop, gaat u akkoord met ons privacybeleid en zijn voorwaarden.

Rechten als data subject

LPG Inbouw De Roover verwerkt je persoonsgegevens enkel:

 • Conform de doeleinden zoals hier bepaald of op een wijze dewelke niet onverenigbaar is met dit oorspronkelijk doel;
 • Op een behoorlijke, rechtmatige en transparante wijze waarbij de verwerking, al naargelang het geval, wordt gesteund op volgende grondslagen: toestemming, gerechtvaardigd belang, uitvoering overeenkomst of een wettelijke verplichting;
 • Op een wijze dewelke proportioneel is met het vooropgestelde doel;
 • Op een juiste wijze;
 • Tijdens de duurtijd dewelke noodzakelijk is voor het betrokken doel en dewelke je op verzoek specifiek zal worden toegelicht;
 • Op een wijze dewelke voldoende waarborgen omvat tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatige verwerking en/of onopzettelijk verlies of beschadiging;

Recht op inzage – recht op rectificatie – recht op wissing

Elke gebruiker dewelke op afdoende wijze zijn identiteit bewijst heeft het recht om van LPG Inbouw De Roover uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens.

Je hebt daarbij het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden, de ontvangers van de persoonsgegevens, de 36 maanden gedurende dewelke jouw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en de rechten die je kan uitoefenen overeenkomstig de GDPR.

Indien je wenst jouw recht op inzage / rectificatie / wissing te gebruiken, zal LPG Inbouw De Roover hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag en enkel indien dit recht in je hoofde bestaat. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@lpgderoover.be.

Persoonsgegevens die onvolledig of onnauwkeurig zijn kunnen steeds verbeterd of uitgewist worden. Je kan je recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan LPG Inbouw De Roover. LPG Inbouw De Roover zal hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

Als gebruiker heb je daarenboven het recht om zonder onredelijke vertraging jouw persoonsgegevens door LPG Inbouw De Roover te laten wissen. Je kan slechts beroep doen op dit recht in de hiernavolgende gevallen dewelke LPG Inbouw De Roover zal beoordelen:

 • Wanneer jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
 • Wanneer je jouw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • Wanneer jouw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting;

Recht op beperking van de verwerking / recht van bezwaar

Als gebruiker heb je het recht van LPG Inbouw De Roover een beperking van de verwerking te bekomen indien één van de volgende elementen van toepassing is:

 • Je betwist de juistheid van de persoonsgegevens;
 • De verwerking van LPG Inbouw De Roover blijkt onrechtmatig en je wenst geen wissing van de persoonsgegevens;
 • LPG Inbouw De Roover heeft je persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, doch je hebt deze nog nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • LPG Inbouw De Roover dient de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van de persoonsgegevens te beoordelen, en dit gedurende deze periode.

Je hebt bovendien te allen tijde het recht om vanwege de met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. LPG Inbouw De Roover staakt hierna de verwerking van jouw persoonsgegevens, tenzij LPG Inbouw De Roover dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van je persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan jouw recht op bezwaar.

Je hebt daarnaast het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit wanneer hieraan rechtsgevolgen zijn verbonden of zulk besluit je in aanzienlijke mate kan treffen.

Tot slot heb je het recht te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing.

Indien je wenst jouw recht op bezwaar / beperking van de verwerking te gebruiken, zal LPG Inbouw De Roover hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar:.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan LPG Inbouw De Roover verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen indien de verwerking gebeurt op basis van jouw toestemming. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van jouw persoonsgegevens louter rust op jouw toestemming.

Indien je wenst jouw recht op gegevensoverdraagbaarheid te gebruiken, zal LPG Inbouw De Roover hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@lpgderoover.be.

Recht op vergetelheid

Telkens wanneer je LPG Inbouw De Roover terecht hebt verzocht om gegevens te rectificeren, te wissen of nog beperkt te verwerken zal LPG Inbouw De Roover elke ontvanger van deze persoonsgegevens hiervan in kennis stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onredelijk veel inspanning zou vergen. Je kan ook steeds informatie ontvangen over deze ontvangers.

Recht op het intrekken van je toestemming / het recht om klacht in te dienen

Je hebt steeds het recht om jouw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heb je het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van jouw persoonsgegevens door LPG Inbouw De Roover bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten.

Indien je wenst jouw recht op inzage te gebruiken, zal LPG Inbouw De Roover hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@lpgderoover.be.

Recht op informatie / transparantie

Bij de uitoefening van je rechten zal LPG Inbouw De Roover steeds handelen in overeenstemming met de GDPR en zodoende alle in de GDPR vereiste informatie verschaffen in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijke toegankelijke vorm dewelke je in een eenvoudige taal zal ontvangen.

De termijnen voor het beantwoorden van je verzoeken kunnen in uitzonderlijke omstandigheden, waaronder de complexiteit / veelheid van je verzoeken, verlengd worden. LPG Inbouw De Roover zal je daartoe binnen de maand na ontvangst van je verzoek in kennis stellen van deze verlenging en van het waarom van deze verlenging.